معرفی کانادا

کانادا کشوری کم نظیر برای زندگی و تحصیل است

سیستم آموزشی کانادا کلاس جهانی دارد

کانادا کشوری چند فرهنگی است و آغوشش به روی جهان باز است

کانادا خلاق است

کانادا رهبرانی جهانی تربیت میکند

کانادا اقتصادی بسیار رقابتی دارد

کانادا از نظر همکاری در زمینه تحقیق و توسعه، یکی از بهترینها در دنیاست

اقتصاد کانادا

دولت کانادا

جمعیت و فرهنگ

فرهنگ

نواحی جغرافیایی و آب و هوا

آب و هوا